Employee Value Proposition (EVP) to fundament strategii Employer Branding. Jest to zestaw wyróżników, wartości, tego, co dany pracodawca oferuje swoim pracownikom. Odnosi się do tożsamości organizacji, jej kultury, profilu i wizerunku. Nie są to benefity i inne aspekty wynagrodzenia, na które można liczyć w firmie. Wypracowanie EVP nie jest proste. Jest to cały proces, który uwzględnia kilka etapów:

- określenia misji, wizji, strategii firmy – tutaj z pomocą mogą przyjść firmy konsultingowe.

- warsztaty z kierownikami w celu określenia, co wyróżnia firmę i co jest szczególnie istotne dla pracowników; jest to także etap kształtowania tożsamości firmy.

- analiza wizerunku, uwzględniająca wywiady z pracownikami i kandydatami.

W obecnych czasach, gdy konkurencja na rynku pracodawców jest duża, istotne jest, aby EPV było unikalne i trafiało do kandydatów. Budowanie wizerunku firmy, który pokazuje właśnie jakie są jej wyróżniki, jakie zasady w niej panują i jakimi wartościami się kieruje pozwala na docieranie do kandydatów i wzbudzanie ich zainteresowania pracą w organizacji.

Na tej bazie podejmuje się działania Employer Branding. To, jakimi narzędziami i w jaki sposób będziemy budować wizerunek naszej firmy na rynku, jest także mocno powiązane z tym, jakie wypracowaliśmy EPV. Często EPV jest ubierane w konkretne komunikaty i prezentowane w postaci spotów, prezentacji czy też plakatów.

Aby wypracować EPV dla swojej firmy trzeba włożyć w to sporo czasu i zaangażowania. Jednak obecnie hasła typu „świetna praca w młodym zespole” w żaden sposób nie przekładają się na zainteresowanie kandydatów. Tak więc włożona praca powinna przynieść wymierne efekty.